Valentina Studio 12.3.3

Valentina Studio 12.3.3

Paradigma Software – Shareware – Windows Mac
With Valentine Studio the user can create databases, take care of the administration of existing ones, as well as perform a number of other operations such as editing entries (syntax highlighting, line numbering, auto-completion) or checking parameter properties. The program supports Valentina, MySQL, MariaDB, PostgreSQL and SQLite databases.

Tổng quan

Valentina Studio là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Paradigma Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Valentina Studio là 12.3.3, phát hành vào ngày 24/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/10/2019.

Valentina Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Valentina Studio Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Valentina Studio!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Valentina Studio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Paradigma Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản